top of page

UŽSAKOMŲJŲ BALDŲ SUTARTIS

MB “CEMENA”, juridinio asmens kodas 304896384, buveinės  adresas: Varpų g. 13-29, LT-94276 Klaipėda, Vilnius, atstovaujama, Gabrieliaus Kolesnikovo (toliau Sutartyje- Pardavėjas), ir __________________ (toliau Sutartyje- Užsakovas), toliau kartu Sutartyje vadinamos Šalimis arba kiekviena atskirai Šalimi, sudarėme šią sutartį :

 

 • Sutarties objektas

  • Šia Sutartimi nustatoma tvarka ir sąlygos, pagal kurias Pardavėjas įsipareigoja perduoti jam priklausančius šioje Sutartyje nurodytus Gaminius Užsakovo nuosavybei, o Užsakovas įsipareigoja priimti šiuos Gaminius ir sumokėti už juos Pardavėjui šioje Sutartyje numatytą pinigų sumą atsižvelgiant į Sutartyje nustatytus terminus.

 • Gaminių kaina.

 • Užsakymo patvirtinimas ir atsiskaitymų tvarka:

 • Nestandartiniai Gaminiai yra gaminami pagal Užsakovo pateiktus duomenis, kurių pagrindu yra paruošiamas Gaminio brėžinys. Užsakovui patvirtinus brėžinį jis yra perduodamas į gamybą ir šio brėžinio pagrindu yra gaminami baldai.

  • Užsakovas sumą sumoka tokia tvarka: Avansą 50% Užsakovas sumoka Pardavėjui per 3 (tris) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos. Likusią sumą 50% Užsakovas sumoka Pardvėjui po pagaminimo, prieš išvežant Gaminius iš Pardavėjo gamybinių patalpų.

  • Į sutarties kainą yra įtrauktos visos Pardavėjo turėtos išlaidos, susijusios su Sutarties objektu.

  • Taikomo PVM tarifo dydžiui, paslaugų teikimo įkainiai gali keistis pasikeitusio PVM tarifo dydžiu. Paslaugų teikimo įkainio pokyčio dydis yra proporcingas PVM mokesčio pokyčio dydžiui. Perskaičiuoti paslaugų teikimo įkainiai įforminami Sutarties Šalims pasirašant raštišką susitarimą dėl Sutarties pakeitimo, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis. Perskaičiuoti paslaugų teikimo įkainiai taikomi nuo kito mėnesio po Šalių pasirašyto raštiško susitarimo dėl Sutarties pakeitimo įsigaliojimo dienos.

 • Gaminių perdavimas ir priėmimas

  • Pardavėjas įsipareigoja perduoti standartinius Gaminius Užsakovui praėjus 52 darbo dienų terminui nuo avanso apmokėjimo dienos, o nestandartinius Gaminius praėjus iki 62 darbo dienų terminui nuo avanso apmokėjimo dienos ir/ar Gaminio brėžinio patvirtinimo dienos.

  • Sutartyje  nurodytus Gaminius Pardavėjas perduoda Užsakovui arba jo įgaliotam atstovui, kurie patvirtina tinkamų Gaminių gavimo faktą savo parašu Gaminių perdavimo-priėmimo akte. Gaminių perdavimo-priėmimo aktą atitinka abiejų šalių pasirašyta PVM sąskaita-faktūra. Pasirašydamas perdavimo-priėmimo aktą Užsakovas patvirtina jog:

 • Pardavėjas perduoda Užsakovui Gaminius, o Užsakovas šiuos Gaminius priima;

 • Užsakovas neturi Pardavėjui pretenzijų dėl pristatytų Gaminių kokybės, praėjus 5 dienoms po pilno atsiskaitymo dienos. Pasibaigus šiame punkte nustatytam terminui, Užsakovas praranda teisę reikalauti pakeisti defektuotus Gaminius.

  • Pristatant Gaminius Užsakovo nurodytu adresu laikoma, kad Užsakovui Gaminiai yra tinkamai pristatyti, neatsižvelgiant į tai, ar Gaminius faktiškai priėmė Užsakovas ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs Gaminius nurodytu adresu. Tokiu atveju Užsakovas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Gaminių pristatymo netinkamam subjektui ir/ar kitų su pristatymu susijusių pretenzijų.

  • Gaminių transportavimas neįtrauktas į 2 punkte nurodytą kainą (jeigu kitaip, nenurodyta skaičiavimo lentelėje).

 • Šalių teisės ir pareigos

  • Užsakovo teisės ir pareigos

   • Prieš pateikdamas užsakymą, Užsakovas įsivertiną Gaminio/ų parametrus sėkmingam Gaminių transportavimui ir priėmimui Užsakovo patalpose. Pasirašydamas šią sutartį, Užsakovas patvirtina ir garantuoja, kad tinkamai susipažino ir jam yra suprantamos Sutartyje nurodytų Gaminių parametrai ir komplektacija, dėl to jokių pretenzijų Pardavėjui neturi ir įsipareigoja ateityje nereikšti.

   • Pasirašydamas šią sutartį Užsakovas patvirtina, kad projektas (Gaminio brėžiniai, medžiagos, spalvos, išmatavimai) buvo suderintas su Pardavėju.

   • Užsakovas yra informuotas ir sutinka, kad audinių ar odos atspalviai gali neženkliai skirtis nuo spalvų nuotraukoje, Tiekėjo internetinėje svetainėje ar pateiktuose pavyzdžiuose ekspozicijoje.

   • Pakeisti užsakymo sąlygas Užsakovas gali per 2 (dvi) dienas nuo šios sutarties pasirašymo dienos. Keičiant užsakymo sąlygas praėjus šiam terminui, Užsakovas privalo papildomai sumokėti už medžiagas, kurių reikės papildomai bei kurių nebus galima panaudoti Pardavėjui atliekant pakeistą užsakymą ir atliekamus darbus. Šį mokestį Užsakovas privalo sumokėti Pardavėjui per dvi dienas nuo duomenų apie mokesčių dydį pateikimo. Užsakovui neįvykdžius šios sąlygos, laikoma, kad jis atsisakė pakeisto užsakymo. Jam negrąžinamas avanso mokestis bei Pardavėjas įgyja teisę reikalauti iš Užsakovo nuostolių atlyginimo.

   • Pagal Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punktą, baldai patenka į negrąžinamų prekių sąrašą, tad būdami tinkamos kokybės, pagal individualų užsakymą pagaminti baldai nėra grąžinami.

   • Užsakovas negali atsisakyti šios Sutarties, kuomet Gaminiai gaminami pagal specialius Užsakovo nurodymus, atsižvelgiant į Užsakovo asmeninį pasirinkimą ar pritaikyti Užsakovo asmeninėms reikmėms.

   • Užsakovas įsipareigoja atsiimti Gaminius per vieną savaitę nuo datos, kai buvo gauta informacija apie baldų užbaigimą (telefonu ar el.paštu), kitu atveju skaičiuojami sandėliavimo kaštai – 10 (dešimt) eurų už kiekvieną sandėliavimo dieną. Jeigu Užsakovas neturi galimybės savarankiškai pasiimti Gaminių, Pardavėjas gali pasiūlyti transportavimo paslaugas už papildomą mokestį. Užsakovas užsakydamas užnešimo paslaugą privalo užtikrinti, kad būtų sudarytos visos sąlygos Gaminiams įnešti, t.y. nebūtų užstatyti praėjimai, pakanka vietos apsisukti, įnešti Gaminius ir panašiai.

   • Užsakovas, priimdamas Gaminius, privalo kartu su Gaminius pristatančiu asmeniu patikrinti pristatytų Gaminių būklę, kiekį, kokybę, komplektaciją. Pastebėjęs/nustatęs Gaminių kiekio, kokybės, komplektacijos ir kt. neatitikimą, Užsakovas Gaminių privalo nepriimti ir tai pažymėti Gaminių perdavimo – priėmimo dokumentuose. Užsakovui priėmus Gaminius ir pasirašius Gaminių perdavimo – priėmimo dokumentus be pastabų, laikoma, kad perduoti Gaminiai yra tinkamos būklės, be defektų, Gaminių kiekis, kokybė, komplektacija atitinka pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas ir Užsakovas dėl to jokių pretenzijų Pardavėjui neturi.

   • Užsakovas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatytais terminais priimti perduodamus Gaminius Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku bei tinkamai sumokėti jam priklausančius mokėjimus.

 • Pardavėjo teisės ir pareigos

  • Gaminamiems baldams yra leistina +/- 5 cm paklaida.

  • Pardavėjas įsipareigoja sudaryti tinkamas sąlygas Užsakovui atsiimti Gaminius Pardavėjo buveinėje arba iš gamybinių patalpų.

  • Pardavėjas per  4.1. punkte nurodytą laikotarpį įsipareigoja perduoti Gaminius Užsakovui. Į šį laikotarpį nėra įskaičiuotas Tiekėjų vėlavimas pristatant sudedamąsias dalis tokias, kaip audiniai, miegojimo mechanizmai, kojelės, porolonai, mediena ir kitos detalės. Užsitęsus sudedamųjų dalių tiekimui – gamybos terminas gali būti pratęsiamas iki 40 darbo dienų. Vėlavimas nelaikomas esminių šios pirkimo-pardavimo sutarties pažeidimu.

  • Pardavėjas neatsako:

 • Už audinių ar odos spalvų neatitikmenis, kuomet buvo renkamasi iš nuotraukų, Tiekėjo internetinės svetainės ar pateiktų pavyzdžių ekspozicijoje.

 • Už Užsakovo patalpos, kur montuojami ir/ar laikomi Gaminiai, trūkumus ar neatitikimus Gaminiui, pavyzdžiui, sienos ar grindys yra nelygios ar kitų defektų dėl kurių sumontavus, pastačius Gaminį matyti plyšiai ar kiti defektai.

 • Už Gaminio nesuderinamumą su kitais patalpoje esančiai baldais, inžinerinėmis komunikacijomis bei kitais daiktais;

 • Jeigu Užsakovo namuose esančios durys, pertvaros bei kiti baldai trukdo įnešti įsigytus Gaminius į reikiamą patalpą;

 • Jeigu Gaminys atrodo kitaip negu tikėjosi Užsakovas, bet pilnai atitinka suderintam su Užsakovu projektui;

 • Už Gaminio trūkumus ar pažeidimus, kurie atsirado Užsakovui savarankiškai transportuojant Gaminius ar juos savarankiškai surenkant. 

  • Visiems pagamintiems Gaminiams Pardavėjas suteikia 24 mėnesių kokybės garantiją. (Žr. MB “CEMENA” MINKŠTŲ BALDŲ NAUDOJIMO IR GARANTINIO APTARNAVIMO TAISYKLĖS)

 • Šalių atsakomybė

  • Už šios Sutarties pažeidimą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

  • Užsakovui laiku nesumokėjus bet kurio iš Sutartyje nustatytų mokėjimų, Užsakovas įsipareigoja mokėti Pardavėjui delspinigius po 0.02 proc. nuo bendros Gaminių kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

  • Pardavėjui neperdavus Užsakovui Gaminių per Sutarties 4.1. punkte nurodytą terminą, Pardavėjas įsipareigoja mokėti 0.02 proc. nuo neperduotų Gaminių dalių kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

  • Jei Užsakovas vėluoja atsiskaityti už pagamintus Gaminius arba vengia priimti Gaminius, Pardavėjas turi teisę atsiimti pagamintus ir sumontuotus Gaminius, prieš tai raštu įspėjus apie datą ir laiką, o Užsakovas privalo įleisti Pardavėją į patalpas ir leisti pasiimti Pardavėjui priklausančius Gaminius. Tokiu atveju Užsakovui avanso mokestis negrąžinamas, Pardavėjas įgyja teisę reikalauti iš Užsakovo patirtų nuostolių ir delspinigių pagal sutartį atlyginimo. 

 • Baigiamosios nuostatos

  • Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento arba Užsakovui atlikus avanso apmokėjimą ir galioja iki Šalys įvykdys visus su ja susijusius įsipareigojimus. Sutarties pasirašymą atitinka atliktas avanso apmokėjimas. 

  • Visi šios Sutarties sąlygų pakeitimai ir papildymai galioja tik tuo atveju, jei jie yra įforminami raštu ir pasirašyti abiejų Šalių. Sutarties priedai įsigalioja nuo jų pasirašymo, jei pačiuose susitarimuose nenurodyta vėlesnė įsigaliojimo data.

  • Visi ginčai, kilę iš šios Sutarties sprendžiami derybų keliu. Šalims nesusitarus geruoju, ginčas gali būti perduotas nagrinėti teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  • Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų vykdymo pagal šią Sutartį, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

  • Ši sutartis buvo parengta ir vykdoma dviem egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią.

 • Šalių rekvizitai ir parašai.

bottom of page