top of page

UMOWA NA MEBLE NA ZAMÓWIENIE

MB "CEMENA", kod podmiotu prawnego 304896384, adres: ul. Varpų. 13-29, LT-94276 Klaipėda, Vilnius, reprezentowaną przez Gabrielias Kolesnikovas (zwaną dalej w Umowie Sprzedającym) oraz __________________ (zwaną dalej w Umowie Klientem), zwane dalej łącznie w Umowie Stronami lub każdy z osobna jako Strona, zawarły niniejszą umowę:

 

 • Przedmiot umowy

  • Niniejsza Umowa określa procedurę i warunki, na jakich Sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia należących do niego Produktów określonych w niniejszej Umowie na własność Klienta, a Klient zobowiązuje się do przyjęcia tych Produktów i zapłaty Sprzedawcy kwoty pieniężnej przewidzianej w niniejszej Umowie za je, z uwzględnieniem warunków ustalonych w Umowie.

 • Cena produktów.

 • Potwierdzenie zamówienia i procedura płatności:

 • Produkty niestandardowe produkowane są według danych dostarczonych przez Klienta, na podstawie których sporządzany jest rysunek Produktu. Po zatwierdzeniu rysunku przez klienta zostaje on przekazany do produkcji i na podstawie tego rysunku powstają meble.

  • Klient wpłaca kwotę w następującej kolejności: Klient wpłaca Sprzedającemu zaliczkę w wysokości 50% w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty podpisania umowy. Pozostałą kwotę, 50%, Klient płaci Sprzedającemu po wyprodukowaniu, przed wyprowadzeniem Produktów z pomieszczeń produkcyjnych Sprzedającego.

  • Cena umowna obejmuje wszystkie wydatki poniesione przez Sprzedającego związane z przedmiotem Umowy.

  • Od wysokości obowiązującej stawki VAT stawki za świadczenie usług mogą ulec zmianie w zależności od wysokości zmienionej stawki VAT. Wysokość zmiany stawki świadczenia usług jest proporcjonalna do kwoty zmiany podatku VAT. Przeliczone stawki za świadczenie usług są sformalizowane w momencie podpisania przez Kontrahentów pisemnego porozumienia o zmianie Umowy, stanowiącej integralną część Umowy. Przeliczone stawki za świadczenie usług obowiązują od miesiąca następującego po dniu wejścia w życie podpisanej przez Strony pisemnej umowy o zmianie Umowy.

 • Dostawa i odbiór produktów

  • Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Produkty standardowe w ciągu 52 dni roboczych od dnia wpłaty zaliczki, a Produkty niestandardowe w ciągu 62 dni roboczych od dnia wpłaty zaliczki i/lub zatwierdzenia rysunku Produktu.

  • Sprzedawca przekazuje Produkty określone w umowie  Klientowi lub jego upoważnionemu przedstawicielowi, który potwierdza fakt otrzymania odpowiednich Produktów podpisując Ustawę o przekazaniu-przyjęciu Produktu. Do aktu zdawczo-odbiorczego produktów dołączana jest podpisana przez obie strony faktura VAT. Podpisując umowę o przyjęciu przelewu, Klient potwierdza, że:

 • Sprzedawca przekazuje Produkty Klientowi, a Klient przyjmuje te Produkty;

 • Klient nie ma żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy co do jakości dostarczonych Produktów, po upływie 5 dni od daty pełnej zapłaty. Po upływie terminu określonego w niniejszym punkcie Klient traci prawo żądania wymiany wadliwych Produktów.

  • W przypadku dostarczenia Produktów na adres wskazany przez Klienta, uważa się, że Produkty zostały prawidłowo dostarczone do Klienta, niezależnie od tego, czy Produkty zostały faktycznie odebrane przez Klienta, czy inną osobę, która odebrała Produkty pod wskazanym adresem. W takim przypadku Klient nie ma prawa do zgłaszania Sprzedawcy roszczeń dotyczących dostawy Produktów do niewłaściwego podmiotu i/lub innych roszczeń związanych z dostawą.

  • Transport produktu nie jest wliczony w cenę określoną w pkt 2 (chyba, że w tabeli kalkulacyjnej podano inaczej).

 • Prawa i obowiązki stron

  • Prawa i obowiązki klienta

   • Przed złożeniem zamówienia Klient dokonuje oceny parametrów Produktu/ów pod kątem pomyślnego transportu i odbioru Produktów w siedzibie Klienta. Podpisując niniejszą umowę Klient potwierdza i gwarantuje, że właściwie zapoznał się i rozumie parametry i wyposażenie Produktów określone w Umowie, w związku z czym nie ma żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy i zobowiązuje się nie wnosić żadnych w przyszłości.

   • Podpisując niniejszą umowę Klient potwierdza, że projekt (rysunki Produktu, materiały, kolory, wymiary) został uzgodniony ze Sprzedawcą.

   • Klient jest informowany i zgadza się, że odcienie tkanin lub skór mogą nieznacznie różnić się od kolorów na zdjęciu, na stronie Dostawcy lub w próbkach prezentowanych na wystawie.

   • Klient może zmienić warunki zamówienia w ciągu 2 (dwóch) dni od daty podpisania niniejszej umowy. Zmieniając warunki zamówienia po tym terminie, Klient musi dodatkowo zapłacić za materiały, które będą dodatkowo potrzebne i które nie będą mogły być wykorzystane przez Sprzedawcę do realizacji zmienionego zamówienia i wykonywanych prac. Klient jest zobowiązany do uiszczenia tej opłaty na rzecz Sprzedawcy w terminie dwóch dni od przekazania danych o wysokości opłat. Jeżeli klient nie spełni tego warunku, uważa się, że odrzucił zmienione zamówienie. Zaliczka nie jest mu zwracana, a Sprzedawca nabywa prawo do żądania odszkodowania od Klienta.

   • Zgodnie z pkt 17 Regulaminu Handlu Detalicznego meble znajdują się na liście towarów bezzwrotnych, w związku z czym meble wykonane na zamówienie, ze względu na odpowiednią jakość, nie podlegają zwrotowi.

   • Klient nie może odmówić zawarcia niniejszej Umowy, jeżeli Produkty są wytwarzane zgodnie ze specjalnymi instrukcjami Klienta, z uwzględnieniem jego osobistego wyboru lub dostosowując je do osobistych potrzeb Klienta.

   • Klient zobowiązuje się do odbioru Produktów w ciągu tygodnia od daty otrzymania informacji o kompletacji mebla (telefonicznie lub e-mailem), w przeciwnym razie zostaną naliczone koszty magazynowania - 10 (dziesięć) euro za każdy dzień przechowywania. Jeżeli Klient nie ma możliwości samodzielnego odbioru Produktów, Sprzedawca może zaoferować usługę transportu za dodatkową opłatą. Zamawiając usługę dostawy, klient musi upewnić się, że spełnione są wszystkie warunki dostawy Produktów, tj. żadne przejścia nie są zablokowane, jest wystarczająco dużo miejsca, aby zawrócić, wnieść Produkty itp.

   • Przy odbiorze Produktów Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu, ilości, jakości oraz kompletności dostarczonych Produktów wraz z osobą dostarczającą Produkty. Po zaobserwowaniu/określeniu ilości, jakości, kompletności itp. Produktów. niezgodności, Klient nie może przyjmować Produktów i odnotować to w dokumentach przekazania - odbioru Produktów. Po przyjęciu przez Klienta Produktów i podpisaniu odbioru Produktu - dokumenty odbioru bez uwag, uważa się, że przekazane Produkty są w dobrym stanie, bez wad, ilość, jakość i kompletność Produktów spełnia warunki zakupu - umowy sprzedaży, a Klient nie ma żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

   • Klient zobowiązuje się do odbioru dostarczonych Produktów w sposób i w terminie określonym w Umowie oraz do uiszczenia należnych mu płatności zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie.

 • Prawa i obowiązki Sprzedającego

  • W przypadku produkowanych mebli dopuszczalny jest błąd +/- 5 cm.

  • Sprzedawca zobowiązuje się stworzyć Klientowi odpowiednie warunki do odbioru Produktów w siedzibie Sprzedawcy lub z zakładu produkcyjnego.

  • Sprzedawca per  4.1. zobowiązuje się wydać Produkty Klientowi w terminie wskazanym w pkt Termin ten nie obejmuje zwłoki Dostawcy w dostawie elementów takich jak tkaniny, mechanizmy spania, nogi, pianka, drewno i inne detale. W przypadku przedłużenia dostaw komponentów termin produkcji może wydłużyć się do 40 dni roboczych. Opóźnienie nie będzie uważane za istotne naruszenie niniejszej umowy sprzedaży.

  • Sprzedawca nie odpowiada:

 • W przypadku niedopasowania koloru tkaniny lub skóry przy wyborze ze zdjęć, strony internetowej Dostawcy lub próbek prezentowanych na wystawie.

 • Poza siedzibą Klienta, gdzie Produkty są instalowane i/lub przechowywane, wady lub niezgodności z Produktem, na przykład nierówne ściany lub podłogi lub inne wady, które powodują pęknięcia lub inne wady widoczne po zamontowaniu i umieszczeniu Produktu.

 • Za niezgodność Produktu z innymi meblami, komunikacją techniczną i innymi przedmiotami znajdującymi się w pomieszczeniu;

 • Jeżeli drzwi, ścianki działowe i inne meble w domu Klienta uniemożliwiają dostarczenie zakupionych Produktów do wymaganego pomieszczenia;

 • Jeżeli Produkt wygląda inaczej niż oczekiwał Klient, ale w pełni odpowiada projektowi uzgodnionemu z Klientem;

 • Za wady lub uszkodzenia Produktu, które nastąpiły podczas samodzielnego transportu Produktów przez Klienta lub ich samodzielnego montażu. 

  • Sprzedający udziela 24-miesięcznej gwarancji jakości na wszystkie produkowane Produkty. (Patrz ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI TAPICEROWANYCH MB "CEMENA" I SERWISU GWARANCYJNEGO)

 • Odpowiedzialność stron

  • Strony ponoszą odpowiedzialność za naruszenie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z procedurą ustanowioną przez Kodeks Cywilny Republiki Litewskiej.

  • W przypadku braku terminowej zapłaty przez Klienta którejkolwiek z płatności określonych w Umowie, Klient zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy odsetki za zwłokę w wysokości 0,02%. od łącznej ceny Produktów za każdy dzień opóźnienia.

  • Jeżeli Sprzedawca nie przekaże Produktów Klientowi zgodnie z art. 4.1 Umowy. pkt Sprzedający zobowiązuje się do zapłaty 0,02 proc. od ceny niedostarczonych części Produktów za każdy dzień opóźnienia.

  • Jeżeli Klient spóźnia się z zapłaceniem za wyprodukowane Produkty lub uchyla się od przyjęcia Produktów, Sprzedawca ma prawo odebrać wyprodukowane i zainstalowane Produkty, za uprzednim pisemnym powiadomieniem o dacie i godzinie, a Klient musi umożliwić Sprzedawcy wejście do lokalu i umożliwiają odbiór Produktów należących do Sprzedawcy. W takim przypadku zaliczka nie zostanie zwrócona Klientowi, Sprzedawca nabywa prawo do żądania od Klienta naprawienia poniesionych strat i odsetek za zwłokę zgodnie z umową. 

 • Postanowienia końcowe

  • Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania lub po wpłacie przez Klienta zaliczki i obowiązuje do czasu wypełnienia przez Strony wszystkich zobowiązań z nią związanych. Podpisanie umowy odpowiada wpłacie zaliczki. 

  • Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków niniejszej Umowy są ważne tylko wtedy, gdy zostaną sformalizowane na piśmie i podpisane przez obie Strony. Aneksy do umowy wchodzą w życie z chwilą ich podpisania, chyba że w samych umowach określono późniejszy termin wejścia w życie.

  • Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, spór może zostać skierowany do rozpatrzenia przez sąd w trybie określonym przez prawo Republiki Litewskiej.

  • Strony są zwolnione z wypełniania swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli ich wypełnienie jest niemożliwe z powodu siły wyższej.

  • Umowa ta została sporządzona i sporządzona w dwóch egzemplarzach w języku litewskim, które mają jednakową moc prawną.

 • Dane i podpisy stron.

bottom of page