top of page

PRIVATUMO POLITIKA

Bendrosios nuostatos

1.1. MB „CEMENA“ (toliau – Pardavėjas), gerbdama savo Pirkėjų, svetainės www.kokobaldai.lt lankytojų teisę į privatumą, įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių įgyvendinimą.

1.2. Ši MB „CEMENA“ privatumo politika (toliau – Privatumo politika) – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės.

1.3. Privatumo politikos tikslas – nustatyti duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką ir užtikrinti, kad bus laikomasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, nustatančių asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, nuostatų.

1.4. Naudodamiesi interneto svetaine www.kokobaldai.lt svetaine, jos siūlomomis paslaugomis, užsakydami prekes bei suteikdami MB „CEMENA“ savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis. Mes naudojame Jūsų asmens duomenis vykdydami savo, kaip Pardavėjo, veiklą Jums. Mūsų tikslas yra tvarkyti tik tuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs savo noru mums pateikėte bei tuos duomenis, kurie yra būtini užsakymų, pirkimo – pardavimo sutarčių su Jumis vykdymui, teisės aktų reikalavimų įgyvendinimui ir mūsų veiklos vykdymui. Su privatumo politika galima bet kada susipažinti el. svetainėje www.kokobaldai.lt.

Privatumo politikoje naudojamos sąvokos

2.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

2.2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio Asmens duomenys yra tvarkomi MB „CEMENA“ Privatumo politikoje nurodytais tikslais.

2.3. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su Asmens duomenimis ar Asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

2.4. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

2.5. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto Duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję Asmens duomenys.

2.6. Klientas – www.kokobaldai.lt svetainės lankytojas, Pirkėjas, pretenduojantis į MB „CEMENA“ laisvas darbo pozicijas asmuo.

Asmens duomenų valdytojo duomenys

3.1. MB „CEMENA“ įregistruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 304896384, buveinės adresas Varpų g. 13-29, LT-94276 Klaipėda , el. svetainė www.kokobaldai.lt, tel.+370 699 94092 el. p. info@kokobaldai.lt.

 

Asmens duomenų apsaugos tvarkymo principai

4.1. MB “CEMENA“ tvarkydama asmens duomenis, laikosi šių principų:

4.1.1. teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principo – asmens duomenys Duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

4.1.2. asmens duomenų tikslo apribojimo principo – asmens duomenys renkami Privatumo politikoje nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;

4.1.3. asmens duomenų kiekio mažinimo principo – reiškiančio, kad tvarkomi asmens duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;

4.1.4. tikslumo principo – užtikrinančio, kad Asmens duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami; imasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi;

4.1.5. saugojimo trukmės apribojimo principo – Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

4.1.6. vientisumo ir konfidencialumo principas – Asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.


Asmens duomenų šaltiniai

5.1. Asmens duomenys gaunami:

5.1.1. Iš duomenų subjekto, kuris juos laisvu noru pateikia, užsakydamas MB „CEMENA“ siūlomas prekes tiesiogiai ar el. svetainėje užpildydamas užsakymo formą el.būdu, susisiekdamas el. paštu, telefonu/SMS žinute ar naudodamasis socialinio tinklo „Facebook“ paskyra „KOKO baldai“.

5.1.2. Tiesiogiai ar el. būdu, felefonu/SMS žinute iš duomenų subjekto, kuris juos laisvu noru pateikia MB „CEMENA“, sudarydamas prekės(-ių) pirkimo – pardavimo sutartį .

5.1.3. Iš duomenų subjekto, kuris juos laisvu noru tiesiogiai ar el. paštu, telefonu/SMS žinute ar naudodamasis socialinio tinklo „Facebook“ paskyra MB „CEMENA“ pateikia,  kreipdamasis su užklausomis, prašymais, skundais.

5.1.4. Tam tikrais atvejais jau tvarkomi duomenų subjekto anksčiau pateikti asmens duomenys, pvz.: jei duomenų subjektas yra esamas ar buvęs MB „CEMENA“ klientas.

Tiesioginė rinkodara

6.1. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais (siunčiant pasiūlymus, informaciją apie vykdomas akcijas, naujienas), Jums išreiškus sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.

6.2. Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais.

6.3. MB „CEMENA“ nebetvarko Duomenų subjekto asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais (nedelsiant sunaikina), kai tik Duomenų subjektas paprieštarauja duomenų tvarkymui tokiu tikslu.

6.4. Jūsų atsisakymas gauti pasiūlymus ir naujienas nesutrukdys Jums naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis, tačiau tai reikš, kad mes negalėsime teikti Jums naudingų pasiūlymų. Apie nesutikimą arba savo sutikimo atšaukimą Jūs galite mus informuoti el. paštu info@kokobaldai.lt.

6.5. Tiesioginės rinkodaros tikslais MB „CEMENA“ tvarko Jūsų asmens duomenis 5 (penkis) metus nuo sutikimo davimo momento, išskyrus, jei Jūs atšaukiate savo sutikimą ar nebesutinkate leisti MB „CEMENA“ Jūsų duomenis naudoti tiesioginės rinkodaros tikslu.


Asmens duomenų tvarkymo tikslai

7. Asmens duomenų tvarkymo pagrindai

7.1. Asmens duomenys Pardavėjo MB „CEMENA“ renkami ir tvarkomi tik teisėtais pagrindais:

7.1.1. MB „CEMENA“ ir el. svetainėje www.kokobaldai.lt siūlomų prekių užsakymo, sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindas. Taikomas, kai Jūsų duomenų tvarkymas yra būtinas įvykdyti mūsų įsipareigojimus Jums pagal užsakymus ar sutartis – suteikti el. parduotuvėje www.kokobaldai.lt išsirinktas prekes Pirkėjams. Jums užsiregistravus mūsų elektroninėje parduotuvėje www.kokobaldai.lt ir sukūrus asmeninę paskyrą, Jūsų duomenis tvarkome pasirengiant Jums pirkti prekes ateityje.

7.1.2. Teisės aktų reikalavimo pagrindas. Taikomas, kai mes esame įstatymų ar kitų teisės aktų įpareigoti tvarkyti Jūsų asmens duomenis, pvz.: mokesčių apskaitos tikslais, duomenų teikimas viešojo administravimo institucijoms ir pan.

7.1.3. Asmens sutikimo teisinis pagrindas. Tam tikrais atvejais Klientų duomenys tvarkomi tik prieš tai gavus sutikimą. Sutikimą tvarkyti asmens duomenis galite atsiimti bet kuriuo metu susisiekę el. paštu info@kokobaldai.lt.

7.1.4. Teisėtų interesų teisinis pagrindas. Mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis tais atvejais, kai tam turime teisėtą interesą ir toks duomenų tvarkymas nepažeidžia Jūsų interesų ir teisių apsaugos.

7.1.5. Nurodžius valstybės įgaliotoms institucijoms, pvz.: policijai, teisminės valdžios institucijoms ir pan.

 

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

8.1. Asmens duomenys gali būti perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims (duomenų tvarkytojams), su kuriomis esame sudarę sutartis (pavyzdžiui, dėl IT paslaugų, buhalterinės apskaitos, prekių pristatymo paslaugų ir pan.), ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina siekiant užtikrinti efektyvų paslaugų Klientams teikimą, įgyvendinti Klientų prašymus, MB „CEMENA“ teisėtus interesus ir verslo poreikius ar to reikalauja specifiniai teisės aktai. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų tvarkytojams, su kuriais MB „CEMENA“ yra pasirašiusi atitinkamas sutartis ar bendradarbiavimo sutartyse yra nuostatos aptariančios asmens duomenų perdavimą/teikimą ir Duomenų tvarkytojas užtikrina adekvačią perduodamų asmens duomenų apsaugą.      

8.2. Asmens duomenys taip pat gali būti teikiami valstybės ir savivaldybės institucijoms, teismams, antstoliams, notarams bei kitiems asmenims, atliekantiems pagal įstatymą jiems pavestas funkcijas, galiojančių ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka.

 

Vaikų asmens duomenys

9.1. MB „CEMENA“ supranta, kaip svarbu yra tinkamai apsaugoti vaikų asmens duomenų privatumą. Interneto svetainė ir el. parduotuvė www.kokobaldai.lt bei MB „CEMENA“ siūlomos paslaugos nėra pritaikytos vaikams, jaunesniems nei 16 m. MB „CEMENA“ tikslingai nerenka ir nesaugo informacijos apie vaikus, jaunesnius nei 16.

 

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

10.1. MB „CEMENA“ deda visas pastangas, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tik:

10.1.1. kol ši informacija būtina vykdyti sutartinius įsipareigojimus

10.1.2. kol MB „CEMENA“ privalo saugoti tokią informaciją, vadovaujantis teisės aktais;

10.1.3. iki kol duomenų subjektas paprašys sunaikinti asmens duomenis.

10.2. Jei galiojantys ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktai nenumato kokių nors MB „CEMENA“ tvarkomų dokumentų ar kitos informacijos saugojimo laikotarpio, asmens duomenis saugosime tiek, kiek yra būtina nustatytam tikslui pasiekti, bet ne ilgiau nei numatyta VI dalies lentelėje.

 

Duomenų saugumas

11.1. Tvarkydama Klientų asmens duomenis MB „CEMENA“ naudoja organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones, kuriomis siekia apsaugoti Klientų asmens duomenis nuo neteisėto praradimo, netinkamo naudojimo, pakeitimo ar sunaikinimo.

11.2. Siekiant užtikrinti maksimalią asmens duomenų apsaugą, prieiga prie asmens duomenų yra apribota MB „CEMENA“ darbuotojams ir partneriams vadovaujantis „būtina žinoti“ principu.

11.3. Duomenis tvarkantys MB „CEMENA“ darbuotojai yra įpareigoti laikytis griežtų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

 

Duomenų subjekto teisės

12.1. Savo asmens duomenų atžvilgiu Duomenų subjektas turi šias teises:

12.1.1. Teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami.

12.1.2. Teisę kreiptis su prašymu ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis. Pastebėjus, kad asmens duomenys yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs ir norint juos pakeisti.

12.1.3. Prašyti ištrinti duomenis (teisę būti pamirštam). Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad MB „CEMENA“ ištrintų Duomenų subjekto Asmens duomenis. Asmens duomenys nebus panaikinti, jei gavus duomenų subjekto prašymą, bus nustatyta, kad:

12.1.3.1. asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi;

12.1.3.2. duomenų subjektas nėra atšaukęs sutikimo dėl Asmens duomenų tvarkymo;

12.1.3.3. duomenų subjektas nesutinka su asmens duomenų tvarkymu, tačiau toks duomenų tvarkymas yra

būtinas dėl MB „CEMENA“ teisėtų interesų;

12.1.3.4. kai tvarkyti asmens duomenis įpareigoja Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai;

12.1.3.5. kai asmens duomenis būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo.

12.1.4. Teisę apriboti duomenų tvarkymą. Duomenų subjektas turi teisę apriboti galimybę tvarkyti jo Asmens duomenis. Apribojus Asmens duomenų tvarkymą, Duomenų valdytojas nebeatliks jokių veiksmų, išskyrus duomenų saugojimą. Asmens duomenų tvarkymą galima apriboti esant bent vienai iš šių aplinkybių:

12.1.4.1. Duomenų subjekto duomenys yra netikslūs (Asmens duomenų tvarkymo veiksmai šiuo atveju bus apriboti iki duomenų tikslumo patikrinimo);

12.1.4.2. Asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau Duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti;

12.1.4.3. Asmens duomenys yra būtini siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

12.1.5. Teisę į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą reiškia, kad Duomenų subjektui leidžiama gauti susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu ir sąvalaikiu formatu tuos duomenų subjekto pateiktus asmens duomenis, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

12.1.6. Teisę atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą su Asmens duomenų tvarkymu.

12.2. Norint pasinaudoti šiomis teisėmis, galima kreiptis į MB „CEMENA“ pateikiant raštišką prašymą, įskaitant ir elektroninę kreipimosi formą el. paštu info@kokobaldai.lt.

12.3. MB „CEMENA” informuoja, kad kilus abejonėms dėl Duomenų subjekto gali paprašyti papildomos informacijos tam, jog teisingai jį identifikuotų.

12.4. Gavus Duomenų subjekto prašymą dėl asmens duomenų teisių įgyvendinimo, MB „CEMENA“ įsipareigoja ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, pateikti Duomenų subjektui informaciją apie veiksmus, kurių ėmėsi pagal Duomenų subjekto pateiktą prašymą.

12.5. Duomenų subjektas, manantis, kad jo teisės buvo pažeistos, turi teisę pateikti skundą asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, www.ada.lt. MB „CEMENA“ rekomenduoja prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su MB „CEMENA“ atsakingais atstovais, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

 

Atsakomybė

13.1. Duomenų subjektas yra atsakingas už MB „CEMENA“ savo pateikiamų duomenų tikslumą ir konfidencialumą bei už bet kuriuos veiksmus, kurie svetainėje atliekami prisijungus naudojant Duomenų subjekto prisijungimo duomenis.

13.2. Užsiregistravęs Duomenų subjektas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (ar) perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.kokobaldai.lt internetiniame puslapyje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie elektroninės svetainės internetinio puslapio naudodamasis Duomenų subjekto prisijungimo duomenimis, Bendrovė šį asmenį laiko Duomenų subjektu.

13.3. Praradęs prisijungimo duomenis, Duomenų subjektas privalo nedelsiant informuoti apie tai Duomenų valdytoją paštu, telefonu, faksu ar elektroniniu paštu.

14. IP adresai ir statistiniai duomenys apie naršymą svetainėje

14.1. IP adresas yra skaičius, suteikiamas Kliento kompiuteriui jungiantis prie interneto. Jis leidžia kompiuteriams ir serveriams atpažinti vienas kitą ir dalintis duomenimis. Apsilankius interneto svetainėje www.kokobaldai.lt Kliento IP adresas yra užfiksuojamas ir naudojamas sistemų diagnostikos ir apsaugos tikslais. IP adresas taip pat naudojamas sudarant rodiklius, pagal kuriuos nustatomas interneto tinklalapio lankomumas bei naudingumas.

 

Slapukai

15.1. Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naršyti Svetainėje bei pateikti Jums naudingus pasiūlymus, Svetainėje naudojame Slapukus.

15.2. Slapukas – tai nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kuris Kliento sutikimu įrašomas į Kliento naršyklę arba standųjį Kliento kompiuterio diską. Slapukai padeda MB „CEMENA“ atskirti Klientą nuo kitų Interneto svetainės naudotojų ir leidžia tobulinti interneto svetainę.

15.3. Apsilankę tinklalapyje www.kokobaldai.lt, pamatysite pranešimą, informuojantį apie slapukų naudojimą svetainėje kartu su prašymu su tuo sutikti. Jūs galite išjungti slapukus tvarkydami savo interneto naršyklės nustatymus. Jei išjungsite slapukus savo naršyklėje arba kitu būdu, galite negalėti visa apimtimi naudotis svetainės www.kokobaldai.lt funkcijomis. Išsamesnė informacija pateikiama el. adresu aboutcookies.org

15.4. Naudojami Slapukai:

Baigiamosios nuostatos

16.1. Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu interneto svetainėje www.kokobaldai.lt.

16.2. Duomenų valdytojas įsipareigoja ne rečiau kaip kartą per vienerius metus peržiūrėti ir atnaujinti Privatumo politikos nuostatas.

16.3. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Privatumo politikoje aprašytas taisykles.

16.4. Apie Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Pirkėjai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant www.kokobaldai.lt.

16.5. Turint klausimų, pasiūlymų ar pastebėjimų dėl Privatumo politikos, prašome kreiptis el.pašto adresu: info@kokobaldai.lt.

bottom of page